REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

Rekrutacja do Bursy nr 3 w roku szkolnym 2022/2023 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 25 - 29 lipca 2022r.

 

STRONA DO LOGOWANIA DLA KANDYDATA

 

 

Po zarejestrowaniu się w systemie Vulcan należy wydrukowany wniosek wraz z załącznikami wygenerowanymi przez system złożyć w bursie pierwszego wyboru za pośrednictwem systemu Vulcan (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego) lub wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) dostarczyć do placówki od 25 do 28 lipca 2022r. w godzinach 10:00 - 14:00 oraz 29 lipca do godziny 12:00 (osobiście lub przesłany listem poleconym - decyduje data wpływu).

 

Nowych kandydatów prosimy o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacyjne, szczególnie stosunkowo krótki czas na potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w bursie. Należy koniecznie dostarczyć załączniki potwierdzające np. wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka.

Prosimy pamiętać o obowiązkowym dołączeniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą dołączyć kopię orzeczenia razem z pozostałymi dokumentami.
Zwracamy również uwagę, że wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców (opiekunów prawnych).

 

UWAGA !!!
Brak któregokolwiek załącznika zaznaczonego we wniosku powoduje jego odrzucenie!

 


ADRES E-MAIL NA POTRZEBY REKRUTACJI W BURSIE NR 3:

rekrutacja.bursa3@gmail.com

 

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie Bursy nr 3. Wyniki dostępne będą również na elektronicznym koncie kandydata:

 

- Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 14.00 (Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, kandydaci potwierdzają wolę zamieszkania w bursie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 2 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00, osobiście w sekretariacie bursy lub elektronicznie przesyłając na adres  rekrutacja.bursa3@gmail.com  skan lub zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli. Wolę potwierdzić można również w elektronicznym systemie rekrutacyjnym za pomocą Profilu Zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego).

 

- Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 2 sierpnia 2022 r. o godzinie 16.00.