REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

Rekrutacja do Bursy nr 3 w roku szkolnym 2023/2024 będzie prowadzona
z wykorzystaniem systemu elektronicznego w dniach 24 - 28 lipca 2023r.

 

STRONA DO LOGOWANIA DLA KANDYDATAPo zarejestrowaniu się w systemie Vulcan należy wydrukowany wniosek - wraz z załącznikami wygenerowanymi przez system - złożyć w bursie pierwszego wyboru za pośrednictwem systemu Vulcan (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego) lub wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców (opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) dostarczyć do placówki w dniach od 24 do 27 lipca 2023r. w godzinach 10:00 - 14:00 oraz 28 lipca do godziny 12:00 (osobiście lub przesłać listem poleconym - decyduje data wpływu).

 

Nowych kandydatów prosimy o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacyjne, szczególnie stosunkowo krótki czas na potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w bursie. Należy koniecznie dostarczyć załączniki potwierdzające np. wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka, jak również zaświadczenia potwierdzające działalność w wolontariacie.


Prosimy pamiętać o obowiązkowym dołączeniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

Uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o dołączenie kopii orzeczenia razem z pozostałymi dokumentami.

 

UWAGA !!!
Brak któregokolwiek załącznika zaznaczonego we wniosku powoduje jego odrzucenie!

 


 

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie Bursy nr 3. Wyniki dostępne będą również na elektronicznym koncie kandydata:

 

  • Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki - dnia  1 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:00 (Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, kandydaci potwierdzają wolę zamieszkania w bursie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 2 sierpnia 2023 r. do godziny 14:00, osobiście w sekretariacie bursy skan lub zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli. Wolę potwierdzić można również w elektronicznym systemie rekrutacyjnym za pomocą Profilu Zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego)

 

  • Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 16:00.

 


Pliki do pobrania: